حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: حذف؛ ترکیبات آلی فرار؛ پلاسما؛ قابلیت افزایش مقیاس.

وجود ترکیبات آلی فرار و آلاینده در جریان‌های خروجی صنایع پتروشیمی و اثرات سوء بهداشتی و زیست‌ محیطی مرتبط با آن از جمله مسائلی است که نیازمند انجام مطالعات بیشتر جهت انتخاب...

مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مرکز برق و انرژی
بخش آماری