حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
فرصت های سرمایه گذاری ورود فناوری های نوین در صنعت آب ایران
صنعت آب از مهمترین و حیاتی‌ترین صنایع در دنیا می باشد، به نحوی که تمامی صنایع مانند حوزه‌های کشاورزی، انرژی، صنایع فلزی، گردشگری و.... به آب وابسته است. خود حوزه آب یک صنعت گسترده و کاملا تخصصی می باشد، به طوری که در اکثر موارد شرکت‌ها تنها به بخشی از این صنعت وارد می شوند. از سوی دیگر مسائل و مشکلات مرتبط با آب برای هر منطقه متفاوت می باشد و عوامل گسترده‌ای مانند اقلیم، میزان برداشت آب، صنعتی بودن یک ناحیه، سبک زندگی مردم، میزان توجه به محیط زیست، وضعیت زمین شناسی، اقتصاد کشور و...  برحجم و کیفیت آب تاثیر می‌گذارد. در ایران، مشکلات مربوط به تنش و کمبود آب جدی است، از سوی دیگر آلاینده ها نیز به منابع آب وارد شده‌اند، در زمینه تصفیه آب و پساب، فرصت‌های بسیاری برای ورود فناوری‌های نوین جهت رفع مشکلات این حوزه وجود دارد. مهمترین فرصت‌هایی که در ایران به شدت مورد توجه واقع خواهد شد، به زودی معرفی شده است.